Ymddiriodolaeth Rheilffordd Llyn Tegid


Cadw ein gorffennol i gyfoethogi ein dyfodol

Mae Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llyn Tegid yn codi £ 3.5 miliwn fel
rhan o Brosiect y Ddraig Goch i adeiladu'r
estyniad i Reilffordd Llyn Tegid i Orsaf yn Nhref y BalaCyflwyniad gan Julian Birley B.E.M.

Cadeirydd, Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llyn Tegid

Mae'r ffigurau diweddaraf a gofnodwyd gan y Gymdeithas Rheilffyrdd Treftadaeth yn nodi bod rheilffyrdd treftadaeth:

  • cynhyrchu £106 miliwn mewn refeniw
  • chwistrellwyd £286 miliwn yn ôl i gymunedau lleol trwy siopau, caffis, gwestai ayyb
  • cludo 7.7 miliwn o deithwyr
  • wedi bod yn gyfrifol am greu mwy na 300,000 o swyddi lleol mewn busnesau cysylltiedig ers 2010

Mae’r Rheilffordd Llyn Tegid yn rhagori ar y disgwyliadau twf ac yn dangos cynnydd cynaliadwy o:

  • 19% mewn refeniw, 3% yn well na chyfartaledd y diwydiant
  • 12% mewn teithwyr, 4% yn well na chyfartaledd y diwydiant
  • 38% mewn gwerthiannau manwerthu ac arlwyo

Wedi'i leoli'n helaeth mewn rhanbarthau gwledig, mae'r rheilffyrdd hyn yn dod yn achubiaeth i bobl mewn ardaloedd o ddiweithdra uchel ac sydd angen eu hadfywio. Rwy'n tynnu cymhariaeth o Reilffordd Gogledd Norfolk yn Nwyrain Anglia, lle roeddwn i'n Gyfarwyddwr am dros 20 mlynedd a hefyd yn Gadeirydd. Rheilffordd fesur safonol 5½ milltir ar arfordir Môr y Gogledd yw'r NNR. Yn y tymor uchel mae'n cyflogi 50 aelod o staff ac yn cludo 170,000 o deithwyr yn flynyddol. Cyhoeddodd arolwg diweddar a gynhaliwyd gan Awdurdod Twristiaeth Dwyrain Lloegr, ar wahân i'r staff y mae'n eu cyflogi, bod 600 o swyddi'n dibynnu ar fodolaeth y rheilffordd. Mae'n ffaith a ystyrir yn genedlaethol bod £ 2.70 yn cael ei wario'n lleol yn y gymuned am bob £ 1 sy'n cael ei wario ar y rheilffordd. Gyda throsiant blynyddol o £ 3miliwn mae'r NNR yn cyfrannu bron i £ 8 miliwn yn flynyddol i'r economi ranbarthol. Mae'n werth nodi'n benodol mai'r man agosaf o boblogaeth drwchus yw Norwich, sydd awr o daith mewn car neu daith reilffordd i ffwrdd. Mae 95% o ymwelwyr yn dwristiaid, naill ai ar wyliau neu dripwyr dydd a dim ond 5% sy'n frwd dros reilffyrdd.

Rheilffordd mesur cul 4½ milltir yw Rheilffordd Llyn Tegid, a sefydlwyd dros 40 mlynedd yn ôl ar hen wely trac Rheilffordd y Great Western. Mae'r ymwelwyr bron i gyd yn dwristiaid ac mae'n un o dair ar ddeg rheilffordd gul Cymru. Yn ddwfn yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri o'i fan cychwyn yn Llanuwchllyn, mae'r llinell yn rhedeg yn gyfochrog â Llyn Tegid ac yn disgyn i lefel y llyn bron, gan gynnig golygfeydd ysblennydd i'r ymwelydd o'r llyn ei hun a'r borfa a'r coetiroedd gwyrddlas sy'n arwain y llygad i y banorama syfrdanol o fynyddoedd Arenig Fawr, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy. Mae safleoedd picnic yn Llangower yn lle perffaith ar gyfer seibiant yn y daith ar ddiwrnod o haf ar gyfer picnic ar y blaendraeth.

Ar hyn o bryd mae'r llinell yn gorffen ym Mhen y Bont, terfynfa anghysbell rhyw 1,200m o'r dref ei hun. Gyda pharcio cyfyngedig, proffil gweladwy gwael a dim cyfleusterau, anaml y mae teithwyr yn mentro i mewn i Dref y Bala ac nid yw ymwelwyr â Thref y Bala yn ymwybodol i raddau helaeth o fodolaeth y rheilffordd.

Mae Prosiect y Ddraig Goch, dan adain Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llyn Tegid, wedi'i sefydlu i adeiladu estyniad o £ 3.5 miliwn i mewn i dref y Bala a chyflawni potensial un o reilffyrdd harddaf Cymru.

Cyflwyno Rheilffordd Llyn Tegid

Y rheilffordd fach efo'r syniadau mawr!

Mae Rheilffordd bresennol Llyn Tegid wedi'i hadeiladu ar ran o'r hen lwybr mesur safonol GWR Ruabon - Cyffordd Barmouth ac agorodd ym mis Awst 1868. Ymunodd y llinell â Rheilffordd Corwen & Bala yng Nghyffordd y Bala, ac efo’r Rheilffyrdd Cambrian yn Nolgellau. Gweithredwyd y llinell gan y Great Western (GWR), a'i amsugnodd yn ddiweddarach ym 1877. Ym 1896, ehangodd yr GWR orsaf Llanuwchllyn, efo’r adeilad estynedig a blwch signal newydd. Ychwanegwyd dolen basio hir ac ail blatfform hefyd.
Penderfynodd Beeching yn ei doriadau fod gwasanaethau teithwyr trwy'r Bala am ddod i ben ddydd Llun 18fed Ionawr 1965, a chaewyd y llinell o Llangollen i Barmouth. O'r amser hwnnw, cafodd y llinell ei dirywio'n raddol a rhesymoli cyfleusterau eraill. Daeth traffig nwyddau i ben o'r diwedd ar 1 Ionawr 1968, pan gaewyd cangen Pontcysyllte. Fodd bynnag, roedd gwasanaethau trên wedi dod i ben i bob pwrpas ym mis Rhagfyr 1964 pan ddefnyddiodd y Trên Post olaf o Gaer y llinell.
Aileni'r llinell fel rheilffordd fesur gul pan welodd peiriannydd lleol, George Barnes,efo’r chymorth y diweddar Tom Jones CBE, a oedd ar y pryd yn Gadeirydd Pwyllgor Cyllid Cyngor Sir Merioneth, y botensial yr adran ar lan y llyn ar gyfer traffig lleol a thwristiaeth. Daeth y cwmni newydd, Rheilffordd Llyn Tegid Cyf (Bala Lake Railway Ltd) y cwmni cyntaf i gael ei gofrestru yn yr iaith Gymraeg, gyda'r gweithrediadau'n dechrau ym 1972.
Gan gael help gan gyn-staff RhP lleol, dechreuon nhw ailadeiladu'r rheilffordd fel llinell fesur 2 droedfedd. Roedd hyn er mwyn defnyddio'r llu o offer a oedd wedi dod ar gael o nifer o chwareli llechi yng Ngogledd Cymru a oedd wedi cefnu ar weithrediadau stêm a rheilffordd o blaid peiriannau a chludiant ffordd. Roedd y trên cyntaf yn cynnwys dau gerbyd agored a wnaed yn arbennig a disel diwydiannol bach. O'r dechreuadau gostyngedig hyn, tyfodd y casgliad cerbydau i'r rheilffordd gan fod yn geidwaid balch y casgliad mwyaf o locomotifau Chwarel Hunslet gwreiddiol a adeiladwyd ar gyfer diwydiant llechi Gogledd Cymru. Bydd adeiladu estyniad i Dref y Bala yn cwblhau gweledigaeth George ar gyfer y rheilffordd.
Gorsaf Llanuwchllyn fel yr oedd yn nyddiau'r Great Western.
Llwybr 4½ milltir presennol Reilffordd Llyn Tegid o Lanuwchllyn i'r Bala (Pen-y-Bont) a'r estyniad arfaethedig i Dref y Bala.