Polisi Preifatrwydd Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llyn Tegid

Dyddiad daeth i rym: Awst 16, 2019

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu, ei defnyddio a'i rhannu pan ymwelwch â www.balalakerailwaytrust.org.uk (y “Safle”).


Gwybodaeth Personol a Gasglwn


Pan ymwelwch â'r Wefan, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol am eich dyfais yn awtomatig, gan gynnwys gwybodaeth am eich porwr gwe, cyfeiriad IP, parth amser, a rhai o'r cwcis sydd wedi'u gosod ar eich dyfais. Yn ogystal, wrth i chi bori trwy'r Wefan, rydyn ni'n casglu gwybodaeth am y tudalennau gwe unigol rydych chi'n edrych arnyn nhw, pa wefannau neu dermau chwilio wnaeth eich cyfeirio at y Wefan, a gwybodaeth am sut rydych chi'n rhyngweithio â'r Wefan. Rydym yn cyfeirio at y wybodaeth hon a gesglir yn awtomatig fel "Gwybodaeth Defnydd" ond nid yw'n cynnwys unrhyw ddata a all eich adnabod chi fel unigolyn.


Rydym hefyd yn casglu Gwybodaeth Defnydd estynedig gan ddefnyddio Google Analytics, sy'n wasanaeth dadansoddeg gwe a gynigir gan Google sy'n olrhain ac yn adrodd ar draffig gwefan. Mae Google yn defnyddio'r data a gasglwyd i olrhain a monitro'r defnydd o'n Gwefan. Rhennir y data hwn â gwasanaethau Google eraill. Gall Google ddefnyddio'r data a gasglwyd i gyd-destunoli a phersonoli hysbysebion ei rwydwaith hysbysebu ei hun. Efallai y bydd y data hwn yn gallu eich adnabod chi fel unigolyn.


Gallwch optio allan o fod wedi sicrhau bod eich gweithgaredd ar y Wefan ar gael i Google Analytics trwy osod ychwanegyn porwr optio allan Google Analytics. Mae'r ychwanegiad yn atal JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, a dc.js) rhag rhannu gwybodaeth â Google Analytics am weithgaredd ymweliadau. Gallwch gael yr ychwanegiad optio allan trwy ymweld â  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


I gael mwy o wybodaeth am arferion preifatrwydd Google, ewch i dudalen we Preifatrwydd a Thelerau Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


Dolenni i Safleoedd Eraill


Efallai y bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydyn nhw'n cael eu gweithredu gennym ni. Os cliciwch ar ddolen trydydd parti, fe'ch cyfeirir at safle'r trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori'n gryf i adolygu Polisi Preifatrwydd pob gwefan rydych chi'n ymweld â hi.


Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti.


Diogelwch Data


Mae diogelwch eich data yn bwysig i ni, ond cofiwch nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd, na dull storio electronig 100% yn ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau sy'n fasnachol dderbyniol i amddiffyn eich Data Personol, ni allwn warantu ei ddiogelwch llwyr.


Cysylltwch â Ni


I gael mwy o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd, os oes gennych gwestiynau, neu os hoffech wneud cwyn, cysylltwch â ni trwy e-bost yn info@balalakerailwaytrust.org.uk neu drwy’r post gan ddefnyddio’r manylion a ddarperir isod:


Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llyn Tegid, d/o Yr Orsaf, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7DD, y Deyrnas Unedig