Llwybr arfaethedig estyniad Tref Y Bala

Mae llwybr presennol Rheilffordd Llyn Tegid yn rhedeg am bedair milltir a hanner o Lanuwchllyn hyd at Orsaf Pen-y-Bont, sydd oddeutu hanner milltir o ganol Tref Y Bala. Bydd yr estyniad yn rhedeg am 1,200 metr, yn gwahanu o’r lein bresennol yng Nghorsaf Pen-y -Bont, croesi y B4403 a’r Afon Ddyfrdwy, cyn dilyn glannau’r Llyn am dipyn cyn troi tua’r tir a therfynu yng nghorsaf newydd Tref Y Bala.

Croesi yr Afon Ddyfrdwy

Cynnig y pensaer am sut y gellid croesi’r Afon Ddyfrdwy.

Mae’r dyluniad yma’n dangos y rhwystr pennaf i adeiladu’r estyniad; croesi’r B4403 a’r Afon Ddyfrdwy. Mae gan y cynnig uchelgeisiol y nodweddion canlynol:

- - Dolen bassio a phlatfform wedi ei osod ar safle presennol gorsaf Pen-y-Bont ( bydd hyn o gymorth mawr wrth ehangu galluoedd gweithredu y rheilffordd).
- Croesfan newydd ar gyfer y B4403 gan ddefnyddio Pont Mwnwgl -y-llyn.
- Er mwyn osgoi adeiladu pont newydd y gobaith yw y gellid croesi Afon Dyfrdwy ar hyd y bont sy’n cario’r B4391, ac felly rhannu gofod gyda llwybr y ffordd bresennol ( mae hyn yn disodli’r cynllun blaenorol o gael tramffordd)..
- .Ar ol croesi’r afon bydd y lein yn troi I’r chwith er mwyn dilyn glannau’r llyn

Bydd lledu pont y B4391 yn golygu symud y mur bychan sy’n rhedeg wrth lan y Llyn, 750mm ar y marian, gan wedyn adael digon o le I’r rheilffordd, y ffordd ddeuol bresennol, a phalmant ar ochr ddwyreiniol y bont. Bydd dau groesfan zebra bob ochr i’r bont yn rhoi modd saff I gerddwyr gael mynediad at y llyn.

Mae adroddiad dichonoldeb ar ddefnyddio y bont bresennol a baratowyd gan gwmni cynghori ar draffic ffordd wedi dangos fod y cynlluniau a nodwyd yn gwbwl ymarferol. Fe gyflwynwyd y cynnig fod y rheilffordd yn rhannu’r un bont a’r B4391 tra’n cadw’r ffordd ddeuol bresennol, yn ystod cyfarfod rhwng Adran Briffyrdd Cyngor Sir Gwynedd a’r Ymddiriedolaeth. Maent nawr yn cyd-weithio er mwyn cyrraedd cytundeb ffurfiol.

Ar hyd lannau’r Llyn

Cynnig y pensaer am lwybr yr estyniad hyd lannau’r llyn.

Mae’r dyluniad yma yn dangos llwybr arfaethedig y lein ar ol iddo groesi’r Afon Ddyfrdwy ac ymlwybro hyd lannau’r llyn cyn troi at y dref a Gorsaf Tref y Bala.

Bydd golygfeydd godidog dros Lyn Tegid a thua Llanuwchllyn.

Yr olygfa hyfryd fydd yn diddanu’r teithwyr wrth i’r tren ymlwybro hyd lannau’r Llyn.

Gorsaf Tref Y Bala

Cynnig y pensaer ar gyfer Gorsaf newydd Tref Y Bala

Mae’r dyluniad yma yn dangos y cynllun arfaethedig ar gyfer Gorsaf Tref y Bala.

- Bydd gan yr orsaf adnoddau manwerthu a arlwyo a swyddfeydd a llety ar gyfer gwirfoddolwyr uwchben
- Bydd digonedd o lefydd parcio ar gael gan y bydd maes parcio y dref yn union gyferbyn i brif fynediad yr orsaf newydd
- Bwriedir fod Canolfan Gwybodaeth i Ymwelwyr y dref yn adleoli I adeilad yr orsaf
- Bydd y sied trenau dan do yn cynnig storfa dros nos saff ar gyfer y cerbydau teithwyr, ac mae cynnig pellach y gellid ei ddefnyddio hefyd ar gyfer digwyddiadau fel Ffair Grefftau a Marchnad Ffermwyr, yn arbennig tu-allan I dymor rhedeg y rheilffordd
- Bydd ardal wedi ei dirlunio wrth ymyl adeilad yr orsaf, lle braf I ymwelwyr hamddena wrth aros am y trenau
- Bydd shed ychwanegol ar gyfer cadw’r injeni nad sy’n rhedeg, bydd hyn yn gaffaeliad i’r prif gyfleusterau peiriannol sydd yn Llanuwchllyn, bum milltir I ffwrdd.

Gorsaf Tref y Bala

Dyluniad y pensaer o’r adeilad arfaethedig ar gyfer Gorsaf Tref y Bala